Skolor och utbildningar

i alla åldrar för dig med funktionsnedsättning.

MrsHyper’s Skolguide

Klicka på rubrikerna så öppnas de upp

Vilket ekonomiskt stöd och bidrag kan man få när man har en funktionsnedsättning?

Exempel på utbildningar som ger rätt till studiestöd från CSN

 • komvux
 • folkhögskola
 • konst och kulturutbildningar
 • högskole- och universitetutbildning
 • yrkeshögskola
 • studier utomlands.

Har du en funktionsnedsättning och studerar kan du ansöka om bidrag för vissa studier och studiestöd hos CSN.

Om din funktionsnedsättning försvårar dina studier kan du ansöka om att få studiemedel för en högre studietakt än den du läser.

Anledningarna är:

 • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
 • Du har använt alla stödåtgärder som skolan erbjuder men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
 • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Mer info HÄR

Har du en funktionsnedsättning och har fyllt 18 kan du också ansöka om bidrag för vissa studier hos SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Mer info HÄR

Bidragen gäller:

 • folkhögskola
 • studiecirkel
 • komvux
 • särskild utbildning för vuxna.

 

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är ekonomiskt stöd när du behöver längre tid på dig för att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Kraven är:

 • Du är 19 och 29 år.
 • Du är inte är klar med grundskolan eller gymnasiet 1 juli det år du fyller 19 år.
 • Du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet.
 • Du är försäkrad i Sverige.
Vilket stöd kan man få på högskolor och universitet om man har en funktionsnedsättning?

NAIS (Sveriges nationella administrations- och informationssystem för samordnare), är en webbtjänst där du skriver din ansökan om pedagogiskt stöd ihop med intyg från läkare/psykolog/logoped som styrker att du har en funktionsnedsättning.

Får du detta stöd beviljat, kommer du att få hjälp med pedagogiskt stöd.

Exempel på stöd är:

 • anpassad litteratur, till exempel i punktskrift, talbok
 • anteckningsstöd (Högskolan betalar ett arvode till antecknaren)
 • tekniska hjälpmedel (talsyntesprogram, uppläsningsfunktion)
 • handledning/mentor: hjälp med struktur och planering. (Högskolan betalar ett arvode till mentorn, som kan vara en doktorand, pensionär, lärare …). PS. SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) utbildar dem.
 • appar
 • anpassad examination, till exempel förlängd eller i mindre grupp
 • anpassat högskoleprov (längre tid och med vissa hjälpmedel. Intyg krävs och ska skickas in till den högskola där högskoleprovet genomförs. Här kan du läsa mer om anmälan till högskoleprovet.På UHR (Universitets- och högskolerådet) kan du läsa om ”en högskola för alla” och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning. 
 • Personer med funktionsnedsättning har rätten att få anpassat studiestöd från CSN, vilket betyder att man får full ersättning, trots att man studerar i annan takt än vad som krävs för att få full ersättning.

 

Högskoleprov

Vad gäller vid högskoleprov med funktionsnedsättning?

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan olika anpassningar ske vid högskoleprovet. Behov av anpassning ska styrkas med intyg som laddas upp när du anmäler dig.

NPF – en annan skrivsal, möjlighet att sitta nära provansvarig, sitta avskilt från andra. 

Dyslexi och synskada – anpassat prov, längre tid.

Mer info HÄR

 

Finns komvux med NPF-anpassningar?

Enligt Skollagen, i kap 3, paragraferna 7-12, gäller inte särskilt stöd för komvux.

Läroplanen för vuxenutbildningen, tar däremot upp att elever i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas av rektor. Man kan även boka en tid hos kommunens SYV för att få mer information om just särskilt stöd på komvux.

Här finns Skolverkets kursplaner för Komvux (Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.)

Att studera på komvux betyder att du läser in grundskola eller gymnasium, eller utbildar dig till ett specifikt yrke som till exempel florist eller rörmokare. Man kan läsa enstaka kurser eller hela yrkesutbildningar.

Kom står för kommunal utbildning, vilket betyder att utbildningen erbjuds i alla landets kommuner.

För grundskolestudier kan du ansöka i alla kommuner, eftersom grundskolan är obligatorisk.

För gymnasiestudier ska du ansöka i den kommun där du är folkbokförd.

Vux står för vuxen, alltså ska du ha fyllt 20 år.

Gå in på din kommuns hemsida och sök på komvux. Nedan följer några:

 

Populära kategorier: Vård, språk, IT, ekonomi, media

Förlag på andra kategorier: Handel, estetiska utbildningar, hotell, restaurang, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, pedagogik med mera.

Komvuxutbildningar kan du hitta över 1000 komvuxutbildningar inom olika områden.

 

Vilket stöd kan man få på yrkeshögskolorna om man har en funktionsnedsättning?

På yrkeshögskolan ges möjlighet till ett utökat stöd för personer med funktionsnedsättning. SPS (Särskilt pedagogiskt stöd).

Exempel på stöd som den utbildningsansvarige ansvarar för kan vara:

 • Mindre klasser
 • Tillgängliga lokaler
 • Individuell studieplan
 • Förlängd studietid
 • Extra lärarstöd
 • Anpassade kunskapsprov
 • Anteckningsstöd
 • Inläsning av litteratur
 • Anpassade examinationer (ex muntlig)
 • Mentorstöd av undervisande personal eller av medstuderande
 • Teckenspråkstolkning

Denna rätt till stöd är reglerad i kapitel 2, paragraf 3 i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan och på Yrkeshögskoleguiden kan du hitta alla utbildningar som finns.

Vilken skillnad är det på grundskola med resursklasser (specialpedagogiska grupper, resursskola, specialskola, grundsärskola?

Ordinarie grundskolor 

Informationen nedan gäller alla grundskolor oavsett om de har speciella resursklasser eller specialpedagogiska grupper för elever med NPF och relaterade tillstånd, eller ej.

*Elever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan nå grundskolans kunskapskrav ska enligt skollagen få stöd.

*Man måste inte ha en diagnos för att få särskilt stöd. Skolan får enligt lag därför inte avvakta med att sätta in stöd tills att man väntar in en NPF-utredning. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov, oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

*Skollagen innehåller två nivåer av stöd, ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd”.

Anpassningar ges i första hand och om de inte är tillräckliga ges särskilt stöd.

Anpassningar görs i den vanliga undervisning utan att ett formellt beslut behövs av rektor.

Anpassningar kan dokumenteras i IUP (Individuella utbildningsplanen. Anpassningar skrivs inte i ett ÅP (Åtgärdsprogram), eftersom de inte går att överklaga.

Exempel på anpassningar är:
• extra tydliga instruktioner
• hjälp att sätta igång med uppgifter
• digitala hjälpmedel samt andra hjälpmedel för att minska intrycken
• enstaka insatser från specialpedagog 
osv … 

Det särskilda stödet kan däremot ersätta den vanliga undervisningen eller vara ett komplement till den, som beslutas av rektor. Det särskilda stödet dokumenteras i ett så kallat ÅP, som går att överklaga av föräldrar/vårdnadshavare.

Exempel på särskilt stöd är:
• särskild undervisningsgrupp
• regelbundna insatser från specialpedagog
• enskild undervisning
• anpassad studiegång

 

Resursskolor 

*En särskild skola som tar emot barn som inte klarar av den ordinarie grundskolan.

*Samma läroplan som grundskolan.

*Mindre klasser

*Individanpassad pedagogik

*Erfaren och kompetent personal, ofta handledare till eleverna

*Vissa resursskolor specialiserar sig på NPF / AST 

 

Specialskolor

*10 obligatoriska kurser

*Egen läroplan (läroplan för specialskola)

*SPSM har ansvar för specialskolorna

 

Grundsärskolorna har följande:

*9 år (och ett frivilligt 10:e år)

*Egen läroplan (läroplan för grundsärskolan)

*särskild skolform för barn med omfattande kognitiva svårigheter

*inga betyg sätts. Intyg delas ut.

*Erbjuder även träningsskola (för barn med stora kognitiva svårigheter och som inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Där ingår social träning och undervisningen är mer praktiskt lagd)

Vi behöver din hjälp för att hålla nedanstående uppgifter aktuella.

Hör av dig till Malin på malin@mrshyper.se, om du saknar information, känner till fler skolor som ska in i våra listor eller om det är någon skola som ändrat inriktning? Stort tack till dig som hjälper oss att hjälpa andra 😀

 

Folkhögskolor och komvux

Vilka folkhögskolor, anpassade för ungdomar med NPF och relaterade tillstånd finns det?

Det finns 154 folkhögskolor i Sverige.

113  är knutna till folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar.

42 drivs av landsting och regioner.

Finns ingen läroplan, det ges inga betyg, men intyg förekommer.

Målgrupp: 18 år fyllda.

Kursinnehållen motsvara grundskola och gymnasienivå.

Folkhögskola.nu finnes alla folkhögskolor som finns.

Sveriges folkhögskolor finns mer information.

 

 

Sjöviks folkhögskola, Folkärna

Sjöviks folkhögskolas ”Allmän kurs med extra stöd” erbjuder deltagare med NPF

 • personlig utveckling
 • öka sociala färdigheter

 

Furuboda folkhögskola, Yngsjö, Kristianstad, Malmö

På Furuboda folkhögskola erbjuds deltagare med NPF

 • Tillgänglighetsanpassade rum
 • Anpassad undervisning
 • Olika kurser att välja bland

Kristianstad

Malmö

 

Eslövs folkhögskola, Eslöv

På Eslövs folkhögskolas ”Allmän kurs med extra stöd” erbjuds deltagare med NPF

 • mindre grupper
 • anpassat schema
 • coach

 

Valjevikens folkhögskola, Sölvesborg

På Valjevikens folkhögskolas ”e-sport distanskurs” erbjuds

 • fysisk och mental träning
 • stresshantering
 • psykologi och kommunikation
 • arbetsterapeut och logoped

 

Ålsta Folkhögskola, Fränsta & Sundsvall

På Ålsta folkhögskolas ”Allmän kurs” erbjuds deltagare med NPF:

 • anpassad undervisning
 • socialt stöd
 • tillgänglig miljö

 

Ädelfors folkhögskola, Vetlanda

På Ädelfors folkhögskolas samtliga kurser erbjuds deltagare med NPF:

 • social kompetens
 • yrkesutbildning
 • dataspelsutveckling
 • lugn miljö
 • fördjupning av dina intressen
 • stödpersoner och assistans

Mer information på länkarna:

https://adelfors.nu/kurser/laanga-kurser/httpadelforsnuspel/

https://adelfors.nu/kurser/laanga-kurser/indie-game-studio/

 

Marieborgs folkhögskola, Norrköping

På Marieborgs folkhögskolas ”LBV-kurs” erbjuds alla deltagare

 • personlig utveckling
 • coachning i ökat självförtroende och självkänsla
 • praktisk kunskap, livskunskap
 • boendekunskap

 

Molkoms folkhögskola, Karlstad

På Molkoms folkhögskolas ”Animation & Skapande NPF” erbjuds alla deltagare med NPF

 • grunderna i att animera film
 • förberedelse för yrkes- och vuxenliv
 • kreativ miljö
 • social utveckling

 

Mellansels folkhögskola, Örnsköldsvik

 • På Mellansels folkhögskolas ”trafiklinje” erbjuds alla deltagare med NPF
 • körkortsutbildning
 • pedagogisk resursperson

 

Bona folkhögskola, Motala

På Bona folkhögskolas ”Allmän kurs” erbjuds alla deltagare med NPF

 • lugn och strukturerad undervisning
 • egen studietakt
 • individanpassade studier
 • läx och prov-fri undervisning

 

Mimis folkhögskola, Göteborg

 • lugn och kreativ miljö
 • anpassat för de med psykisk ohälsa som ångest och depression, stress och utmattningssyndrom
Vilka folkhögskolor, specifikt anpassade för ungdomar med AST finns det?

Österlens folkhögskola, Tomelilla

På Österlens folkhögskolas ”Allmän kurs BAS/AST” erbjuds deltagare med AST:

 • arbetsliv och social kompetens
 • utveckling av social förmåga och självkännedom
 • stöd för att stärka självförtroende och självkänsla

Mer information på länken:

https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/asperger-ast/

 

Sundsgården folkhögskola, Helsingborg

På Sundsgårdens folkhögskolas ”Allmän kurs Asperger/AST” erbjuds deltagare med AST:

 • AST-kunskap
 • coachning i vardagsfärdigheter och socialt samspel
 • självkännedom

 

 

Fellingsbro folkhögskola, Lindesberg

På Fellingsbro folkhögskolas ”BAS-kurs” erbjuds deltagare med AST:

 • ökad självkänsla, självinsikt, självförtroende
 • assistentstöd
 • förberedelse för vuxenlivet, social träning och vardagsarbete

 

 

Hällefors folkhögskola, Hällefors

 • På Hällefors folkhögskolas ”teaterkurs” erbjuds deltagare med AST:
 • lugnt tempo
 • trygghet
 • träning i att lära sig fungera socialt
 • träning i vardagsplanering

 

 

Ågesta folkhögskola, Farsta, Stockholm

 • På Ågesta folkhögskolas ”Arbetsliv AST/Asperger” erbjuds deltagare med AST:
 • kunskap om arbetsliv
 • praktikplats
 • träning i självkännedom
 • träning i kommunikativ förmåga
 • lugn miljö

 

 

Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

På Södra Vätterbygdens folkhögskolas ”Allmän D” erbjuds deltagare med AST eller andra NPF:

 • träning i vardagshantering
 • träning av förmågan att delta i samhällsgemenskapen
 • handledare med NPF-kunskap

 

 

Gotlands folkhögskola

På Gotlands folkhögskolas ”Allmänna kurs: Enter” erbjuds deltagare med AST

 • individanpassat schema
 • socialpedagog
 • stöd med att öka självförtroende och självkänsla
 • individuella stödsamtal
 • förberedelse för arbetsliv

 

 

Fristads folkhögskola

På Fristads folkhögskolas ”Allmänna kurs – NPF” erbjuds deltagare med AST

 • lugn studiemiljö
 • tydlig struktur
 • individanpassade studier
 • stöd med att utveckla självförtroende, självbild och självkänsla
 • specialpedagog och assistenter
 • livskunskap
 • skapandeprofil
 • djurprofil

 

Kristinehamns folkhögskola

På Kristinehamns folkhögskola:s ”individuellt fokus” erbjuds deltagare med AST

 • kombinerade studier med praktisk träning
 • enstaka ämnen/behörigheter på grundskole- och gymnasienivå
 • chans att träna på vardagliga moment som ekonomi, hushållning och matlagning
 • träna på socialt samspel i en liten grupp
 • öka självständighet och självkänsla.

 

Vilka komvux - särskild utbildning finns det?

Andra benämningar på denna skolform är lärvux och särvux.

Kom står för kommunal utbildning, då denna skolform numera är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Vux står för vuxen, alltså ska man ha fyllt 20 år.

Sär står för särskild utbildning, (men begreppet särvux används inte längre)

Skolformen riktar sig till personer med utvecklingsstörning, hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning.

Den erbjuder 3 nivåer: grundsärskolenivå, träningsskolenivå och gymnasiesärskolenivå.

Inga betyg eller intyg ges.

Landets kommuner erbjuder utbildningen. Nedan följer några av dem. Om din kommun ej finns med i listan, gå in på din kommuns hemsida och sök på ”komvux som särskild utbildning”.

Stockholm

Göteborg

Malmö

Luleå

Sundsvall

Hudiksvall

Norrköping

Linköping

Håbo

Kristianstad

Knivsta

Kungälv

Norrtälje

Karlstad

Sollefteå

Sjöbo

Borås

 

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Vilka gymnasieskolor, anpassade för ungdomar med NPF och relaterade tillstånd finns det?

Vallentuna gymnasium, Vallentuna

Vallentuna gymnasiums samhällsvetenskapliga program med inriktning beteendevetenskap med NPF-anpassning erbjuder följande:

 • Struktur
 • Individanpassning
 • lugn arbetsmiljö
 • egna arbetsplatser
 • kontinuerliga mentorssamtal
 • uppföljning med vårdnadshavare
 • anpassad inredning
 • social träning

 

Lunagymnasiet, Lidingö

Lunagymnasiet vänder sig till elever med NPF och relaterade tillstånd:

 • individanpassad utbildning utifrån elevens behov
 • hög personaltäthet

 

Magelungen gymnasium, (På flera orter)

Magelungens skolor vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. De erbjuder:

 • hög personaltäthet
 • kompetens inom specialpedagogik
 • undervisning i små klasser

 

 

Snitz gymnasium, Stockholm

Snitz är ett NPF- anpassat gymnasium som erbjuder:

 • stimuli-fattig miljö
 • klassrum utrustade med time-timer, tystgående klocka och en visuellt strukturerad whiteboard.
 • Individualisering och anpassningar
 • socialpedagoger
 • kompetent personal

 

 

Hampnäs gymnasium, Örnsköldsvik

Hampnäs gymnasium erbjuder elever med NPF:

 • noga strukturerade skoldagar
 • individanpassning
 • minsta möjliga distraherande inslag
 • kompetent personal
 • social träning
 • 6 olika program med 6 elever på varje.

 

 

Munkagård gymnasium, Halland

Munkagårds gymnasiums linje ”Spåret” erbjuder linjerna NP (inriktning Trädgård, Lantbruk, Djurvård) samt YI med till elever med NPF

 • teori varvas med praktiskt arbete

 

 

Karolinaskolan, Höör

Karolinaskolan erbjuder linjerna NP (inriktning Trädgård) samt YI till elever med NPF

 • praktiskt utomhusarbete
 • små klasser
 • närhet till natur
 • kompetent personal
 • individanapssning

 

 

Impius gymnasium, Helsingborg

Impius gymnasium erbjuder gymnasieutbildning för elever med NPF

 • tydlig pedagogisk struktur
 • liten skola
 • små klassrum

 

 

Viljan, Ramnäs

Friskolan Viljan riktar sig till elever med NPF och erbjuder:

 • lugn och förutsägbar studiemiljö
 • individanpassning
 • struktur

 

 

Mimers gymnasium, Täby

Mimers gymnasium riktar sig till elever med AST och ADHD

 • lugn miljö
 • kunnig personal
 • individanpassning
 • personlig utveckling

 

Tyresö gymnasium

 • små grupper
 • individanpassning
 • Introduktionsprogrammet (IP)

 

 

 

Vilka gymnasieskolor, specifikt anpassade för ungdomar med AST finns det?

Huddingegymnasiet, Huddinge

Huddingegymnasiets samhällsvetenskapliga program med inriktning AST erbjuder:

 • små grupper
 • hemklassrum med avskilt läge
 • undervisning i vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för att skilja på fakta och värderingar i det du läser, ser eller hör.

Järfälla gymnasium, Järfälla

Järfälla gymnasiums samhällsvetenskapliga program med inriktning AST erbjuder:

 • hur människor fungerar i olika sammanhang
 • hur våra beteenden och personligheter formas på individ-, grupp-, och på samhällsnivå
 • mindre grupp
 • tydlighet och förutsägbarhet
 • stöttning i planering och organisering av skoluppgifter
 • regelbunden kontakt mellan vårdnadshavare och mentor

Järfälla gymnasium, Järfälla

Järfälla gymnasiums tekniska program med inriktning AST erbjuder:

 • digital kommunikation, webbdesign, programmering, matematik
 • mindre grupp
 • tydlighet och förutsägbarhet
 • stöttning i planering och organisering av skoluppgifter
 • regelbunden kontakt mellan vårdnadshavare och mentor

Novalis gymnasiet, Järna

Novalis gymnasiums estetiska program med inriktning bild och form för elever med AST erbjuder:

 • konstnärliga uttryck
 • högskolebehörighet

Novalis gymnasiums introduktionsprogram med inriktning individuellt alternativ för elever med AST erbjuder:

 • dig som saknar hela eller delar av grundskolebetygen

Rodengymnasiet, Norrtälje

Rodengymnasiets samhällsvetenskapliga program Flex erbjuder:

 • Tydlighet och struktur
 • individanpassad skolgång
 • träning på förmågorna: kommunicera, samarbeta och planera
 • intryckssanerade och lugna lokaler 
 • små klasser
 • grupprum, vilrum och mindre matrum

Rudbecks gymnasium, Sollentuna

Rudbecks gymnasiums AST-enhet erbjuder samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program med:

 • Lugn, avskild och strukturerad miljö
 • Individanpassning
 • Små klasser
 • AST-kompetent personal

Rönninge gymnasium, Rönninge

Rönninge gymnasiums AST-verksamhet erbjuder teknikprogrammet och naturvetenskapligt program med:

 • Egen studiecoach
 • Undervisning i storklass
 • Individanpassning
 • Egen studieplats

Tumba gymnasium, Tumba

Tumba gymnasiums AST-stödet erbjuder

Samhällsvetenskapligt program, introduktionsprogram, estetiskt program – bild och form, teknikprogrammet med:

 • Utökat mentorskap
 • Stödidrott
 • Inlästa böcker
 • Individuell studieplan
 • Muntliga prov och kompletteringar
 • Längre provtid
 • Lärarassistenter

Täljegymnasiet, Södertälje

Täljegymnasiets samhällsvetenskapsprogram med specialpedagogisk profil erbjuder:

 • anpassad lärmiljö
 • mindre grupp
 • extra tydlighet, förutsägbarhet och struktur

Österåkers gymnasium, Österåker

Österåkers gymnasiums samhällsprogram med inriktning AST erbjuder:

 • Flexibel stödorganisation om inte tillräckligt med ansökningar finns.

Östra Reals gymnasium, Stockholm

Östra Reals gymnasiums samhällsvetenskapliga program med specialpedagogisk profil erbjuder:

 • Anpassad miljö
 • God arbetsro
 • Mindre grupper

Häggviks Gymnasium , Häggvik

Häggviks gymnasium vänder sig till elever med autism. De erbjuder:

 • Introduktionsprogram
 • individanpassad utbildning utifrån elevens behov
 • lugn studiemiljö
 • mindre klasser

 

ESS-gymnasiet, Stockholm

ESS-gymnasiets inriktning ”specialpedagogisk verksamhet, profil AST ”erbjuder elever med AST:

 • kompensatoriska hjälpmedel
 • utrustade lokaler
 • kompetent personal
 • duo-undervisning

 

 

Alléskolan, Hallsberg

Alléskolans linje SP med inriktningen Beteendevetenskap erbjuder elever med AST:

 • kunnig personal
 • lugn studiemiljö
 • anpassade klassrum
 • egen arbetsplats
 • tillgång till socialpedagog

 

 

Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

 • Rudbecksgymnasiet erbjuder olika linjer för elever med AST
 • små grupper
 • egen arbetsplats

 

 

Danderyds gymnasium

Danderyds gymnasiums linje ”ASD Samhällsprogram” erbjuder elever med AST:

 • mindre klasser
 • social och kommunikativ utveckling
 • träning i att stärka självförtroendet
 • erfaren personal
 • anpassade lokaler

 

 

Burgårdens gymnasium, Göteborg

Burgårdens gymnasiums ”AST-enhet” erbjuder linjerna SA och NA till elever med AST

 • kompetent och erfaren personal
 • lugn och strukturerad studiemiljö
 • mindre grupper

 

 

Ingridskolan, Solna

Ingridskolan erbjuder olika linjer som är anpassade för elever med AST

 • elevanpassad studieplan
 • anpassad studiemiljö
 • tydliga rutiner
 • TEACCH-pedagogik
 • resursassistenter med specialkompetens
 • kompetent personal
 • individanpassning
 • små klasser
 • lugn miljö

 

 

Klara gymnasiet, Karlshamn

Klara gymnasiet erbjuder olika linjer speciellt anpassade för elever med AST

 • strukturerad pedagogik
 • små klasser
 • personlig hälsoplan
 • individanpassning

 

 

Fridegårdsgymnasiet, Håbo

Fridegårdsgymnasiet erbjuder AST-anpassade program

 • små klasser
 • individanpassning
 • studiero
 • egen arbetsplats
 • rutiner
 • träning av sociala förmågor
 • trygg miljö

 

 

Fischerströmska gymnasiet, Karlskrona

Fischerströmska gymnasiets ”Carpe Diem” erbjuder elever med AST:

 • individuell coachning
 • små grupper
 • lärande för livet
 • välutbildad personal
 • lugn miljö
 • social träning
 • individuell studieplan
 • tydlig struktur

 

 

Fryshuset, Stockholm

 • Fryshusets ”specialpedagogisk profil AST” är anpassade för elever med AST
 • strukturerad miljö
 • små grupper
 • olika inriktningar
 • utveckling av personliga talanger

 

 

 

 

 

 

Vilka gymnasiesärskolor med individuella program finns det?

De som inte kan följa undervisningen på nationellt program går individuellt program, som är individuellt anpassad undervisning. De ger inga betyg och istället för ämnen, läser man ämnesområden:

• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation.

Emanuelgymnasiet gymnasiesärskola, Uppsala

Foucaultgymnasiet gymnasiesärskola, Södertälje

Höghammargymnasiet gymnasiesärskola, Bollnäs

Järfälla gymnasiesärskola, Järfälla

Kärrtorps gymnasiesärskola, Stockholm

Fryshusets gymnasiesärskola, Stockholm

Häggviks gymnasiesärskola, Sollentuna

Burgårdens gymnasiesärskola, Göteborg

Fridegård gymnasiesärskola, Bålsta

Ystads gymnasiesärskola, Ystad

St Eriks gymnasiesärskola, Stockholm

St Botvids gymnasiesärskola, Botkyrka

Rosenhöjd gymnasiesärskola, Göteborg

Mo Gård gymnasiesärskola, Finspång

Landala gymnasiesärskola, Göteborg

Högsbodals gymnasisesärskola, Göteborg

Hökegårdens gymnasiesärskola, Göteborg

Katrinelunds gymnasiesärskola, Göteborg

Fler gymnasium med Individuella program (i bokstavsordning samt med tillhörande länk)

Allbo Lärcenter gymnasiesärskola

Alléskolan gymnasiesärskola

Almåsgymnasiet gymnasiesärskola

Alströmergymnasiet gymnasiesärskola

Alvesta Särskola – Virdaskolan

Aranäsgymnasiet gymnasiesärskola

Arenaskolan

Arlandagymnasiet gymnasiesärskola

Baldergymnasiet gymnasiesärskola

Balderskolan

Bergska gymnasiet gymnasiesärskola

Berzeliusskolan gysär

Björknäs gymnasiesärskola

Björknäsgymnasiet gymnasiesärskola

Bokenskolan gymnasiesärskola

Borgmästarskolan

Brinellgymnasiet gymnasiesärskola

Bromangymnasiet gymnasiesärskola

Carl Engströmgymnasiets Gymnasiesärskola

Dammsdal gymnasieskola

De Geergymnasiet gymnasiesärskola

De la Gardiegymnasiet gymnasiesärskola

Dormsjöskolan

Dragonskolan gymnasiesärskola

Duveholms gymnasiesärskola

Ekdungeskolan

Ekgårdens gymnasiesärskola

Eksjö gymnasiesärskola

Falkenbergs gymnasiesärskola

Fenix kunskapscentrum gymnasiesärskola

Filbornaskolan gymnasiesärskola

Finnvedens gymnasiesärskola

Fjällgymnasiet gymnasiesärskola

Frejagymnasiet

Fridhemsskolan

Furuhedsskolan gymnasiesärskola

Furulundsskolan gymnasiesärskola

Gislaveds gymnasiesärskola

Gnosjöandans kunskapscentrum gysär

Gudlav bilderskolan gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan Desideria

Gymnasiesärskolan i Arvika

Gymnasiesärskolan i Falun

Gymnasiesärskolan i Kumla

Gymnasiesärskolan i Landskrona

Gymnasiesärskolan i Ljungby

Gymnasiesärskolan i Luleå

Gymnasiesärskolan i Mjölby

Gymnasiesärskolan i Nyköping

Gymnasiesärskolan i Nynäshamn

Gymnasiesärskolan i Sandviken

Gymnasiesärskolan i Simrishamn

Gymnasiesärskolan i Skövde

Gymnasiesärskolan i Sundsvall

Gymnasiesärskolan i Övertorneå

Gymnasiesärskolan Vipan

Gymnasiesärskolor i Göteborgs stad

Göinge Utbildningscenter

Haga VIP, Solna

Haganässkolan gymnasiesärskola

Heldagsskolan Rullen

Helenedals gymnasiesärskola

Himmelstalund Utbildningscentrum gymnasiesärskola

Holavedsgymnasiet gymnasiesärskola

Hulta ängar

Hultsfreds gymnasiesärskola

Hyddans skola

Härnösands gymnasiesärskola

Ikasus gymnasiesärskola

Jenny Nyströmsskolan gymnasiesärskola

Jämtlands gymnasiesärskola

Järva VIP

Kajan Friskola

Karlbergsgymnasiet gymnasiesärskola

Karlfeldtgymnasiet gymnasiesärskola

Katedralskolan i Skara – gymnasiesär

Klippans gymnasiesärskola

Kristinehamns gymnasiesärskola

Kung Saga Gymnasium

Kungsgårdsgymnasiet gymnasiesärskola

Kunskapens Hus i Munkedal

Labanskolan

Laestadiusskolans gymnasiesärskola

Lagahöjdsskolan

Lerums gymnasiesärskola

Lidmanska gymnasiet

Lindeparkens gymnasiesärskola

Lindeskolan gymnasiesärskola

Ljungbergsgymnasiet

Magnus Ladulåsskolan

Magnus Åberggymnasiet gymnasiesärskola

Malmö Latinskola

Marks gymnasiesärskola

Min Skola

Mora gymnasiesärskola

Move & Walk Gymnasiesärskola

Myrans heldagsskola

Möckelngymnasiet gymnasiesärskola

Nacka gymnasiesärskola

Njudungsgymnasiet gymnasiesärskola

Norrängsskolan

Novalisgymnasiet gymnasiesärskola

Nuntorp gymnasiesärskola

Nygårdsskolan

Nyängskolan

Olsboskolan

Partille gymnasiesärskola

Peder Skrivares gymnasiesärskola

Platengymnasiet gymnasiesärskola

Polhemsskolan gymnasiesärskola

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

Riksäpplet gymnasiesärskola

Rodengymnasiet gymnasiesärskola

Rönnbäcksskolan

Saltåskolans gymnasiesärskola

Sanda gymnasiesärskola

Sannarpsgymnasiet gymnasiesärskola

Sjöarpsskolan

Solbackaskolan

Solhagaskolan Lödöse

Sollefteå gymnasiesärskola

Stiernhööksgymnasiet gymnasiesärskola

Strängnäs gymnasiesärskola

Strömbackaskolan gymnasiesärskola

Sturegymnasiet gymnasiesärskola

Sundlergymnasiet gymnasiesärskola

Sundstagymnasiets gymnasiesärskola

Söderportgymnasiets gymnasiesärskola

Söderslättsgymnasiets gymnasiesärskola

Tallbackaskolan

Tannbergsskolan gymnasiesärskola

Tingsholmsgymnasiet gymnasiesärskola

Tobiasskolan

Trekungagymnasiet gymnasiesärskola

Tullängsgymnasiet gymnasiesärskola

Tyresö gymnasiesärskola

Täby Gymnasiesärskola

Törnströmska gymnasiesärskola

Uddevalla gymnasiesärskola

Ullvigymnasiet gymnasiesärskola

Uppsala gymnasiesärskola Fyris

Uppsala gymnasiesärskola Jälla

Utsikten, Dals-Eds gymnasiesärskola

Vadsbogymnasiets gymnasiesärskola

Valdemarsro gymnasium

VBU gymnasiesärskola

Vindrosen

Vägga gymnasiesärskola

Välkommaskolan gymnasiesärskola

Västerviks gymnasiesärskola

Västmanlands naturbruksgymnasium gymnasiesärskola

Wasaskolan gymnasiesärskola

Westerlundskas gymnasiesärskola

Ådalsskolans gymnasiesärskola

Ållebergsgymnasiet gymnasiesärskola

Årjängs gymnasiesärskola

Ängelholms gymnasiesärskola

Äventyrsskolan

Örnsköldsviks gymnasiesärskola

Östra gymnasiet gymnasiesärskola

 

Vilka gymnasiesärskolor med nationella program finns det?

Gymnasiesärskolan är till för elever med funktionsnedsättningar som till exempel syn- och hörselnedsättning, hjärnskada och utvecklingsstörning. De är yrkesinriktade och är på 4 år.

Det finns 9 nationella program:

 • Administration, handel
 • Vård, omsorg
 • Hantverk, produktion
 • Bygg
 • Djur, skog
 • Fordon
 • Estet
 • Sam, natur, språk
 • Hotell, restaurang

Emanuelgymnasiet gymnasiesärskola, Uppsala

Foucaultgymnasiet gymnasiesärskola, Södertälje

Grillska gymnasiesärskola, Stockholm

Höghammargymnasiet gymnasiesärskola, Bollnäs

Järfälla gymnasiesärskola, Järfälla

Kärrtorps gymnasiesärskola, Stockholm

Fryshusets gymnasiesärskola, Stockholm

Häggviks gymnasiesärskola, Sollentuna

Burgårdens gymnasiesärskola, Göteborg

Fridegård gymnasiesärskola, Bålsta

Ystads gymnasiesärskola, Ystad

St Eriks gymnasiesärskola, Stockholm

St Botvids gymnasiesärskola, Botkyrka

Midsommarkransens gymnasiesärskola, Stockholm

Olinsgymnasiet gymnasiesärskola, Skara

Stora Holm gymnasiesärskola, Göteborg

Sågbäcksgymnasiet gymnasiesärskola, Huddinge

Fler gymnasium med nationella program (i bokstavsordning samt med tillhörande länk)

Alléskolan gymnasiesärskola

Almåsgymnasiet gymnasiesärskola

Alströmergymnasiet gymnasiesärskola

Anders Ljungstedts gymnasium gysär

Arlandagymnasiet gymnasiesärskola

Baldergymnasiet gymnasiesärskola

Berga Naturbruksgymnasium gymnasiesärskola

Bergska gymnasiet gymnasiesärskola

Berzeliusskolan gysär

Bollerups naturbruksgymnasium gymnasiesärskola

Brinellgymnasiet gymnasiesärskola

Bromangymnasiet gymnasiesärskola

Bråvallagymnasiet Gymnasiesärskola

Bäckadalsgymnasiet gymnasiesärskola

Carl Engströmgymnasiets Gymnasiesärskola

Carlforsska gymnasiesärskola

Danderyd gymnasiesärskola

De Geergymnasiet gymnasiesärskola

De la Gardiegymnasiet gymnasiesärskola

Duveholms gymnasiesärskola

Edströmska gymnasiesärskola

Ekbackeskolan gymnasiesärskola

Ekgårdens gymnasiesärskola

Eksjö gymnasiesärskola

Elof Lindälvs gymnasiesärskola

Falkenbergs gymnasiesärskola

Fenix kunskapscentrum gymnasiesärskola

Filbornaskolan gymnasiesärskola

Finnvedens gymnasiesärskola

Fjällgymnasiet gymnasiesärskola

Forslundagymnasiet gymnasiesärskola

Frejagymnasiet

Furuhedsskolan gymnasiesärskola

Furulundsskolan gymnasiesärskola

Fågelviksgymnasiet gysär

Gislaveds gymnasiesärskola

Gnosjöandans kunskapscentrum gysär

Gudlav bilderskolan gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan Desideria

Gymnasiesärskolan i Arvika

Gymnasiesärskolan i Falun

Gymnasiesärskolan i Landskrona

Gymnasiesärskolan i Ljungby

Gymnasiesärskolan i Luleå

Gymnasiesärskolan i Mjölby

Gymnasiesärskolan i Nyköping

Gymnasiesärskolan i Nynäshamn

Gymnasiesärskolan i Sandviken

Gymnasiesärskolan i Simrishamn

Gymnasiesärskolan i Skövde

Gymnasiesärskolan i Sundsvall

Gymnasiesärskolan Vipan

Gymnasiesärskolor i Göteborgs stad

Göinge Utbildningscenter

Haganässkolan gymnasiesärskola

Hahrska gymnasiet gymnasiesärskola

Herrgårdsgymnasiet gymnasiesärskola

Himmelstalund Utbildningscentrum gymnasiesärskola

Holavedsgymnasiet gymnasiesärskola

Hulebäcks gymnasieskola

Hulta ängar

Hultsfreds gymnasiesärskola

Hvilan Gymnasiesärskola

Härnösands gymnasiesärskola

Jenny Nyströmsskolan gymnasiesärskola

Jämtlands gymnasiesärskola

Karlbergsgymnasiet gymnasiesärskola

Karlfeldtgymnasiet gymnasiesärskola

Klippans gymnasiesärskola

Kristinehamns gymnasiesärskola

Kung Saga Gymnasium

Kungsgårdsgymnasiet gymnasiesärskola

Kunskapens Hus i Munkedal

Kvinnerstaskolan gymnasiesärskola

Laestadiusskolans gymnasiesärskola

Leksands gymnasiesärskola

Lerums gymnasiesärskola

LIA-skolan i Örebro

Lindeparkens gymnasiesärskola

Lindeskolan gymnasiesärskola

Ljungbergsgymnasiet

Magnus Ladulåsskolan

Magnus Åberggymnasiet gymnasiesärskola

Malgomajskolan gymnasiesärskola

Malmö Idrottsgymnasium gymnasiesärskola

Malmö Latinskola

Malmö Latinskola gymnasiesärskola

Malmö Restaurangskola Gymnasiesärskola

Marks gymnasiesärskola

Midgårdsskolans gymnasiesärskola

Min Skola

Mora gymnasiesärskola

Möckelngymnasiet gymnasiesärskola

Nacka gymnasiesärskola

Naturbruksgymnasiet Burträsk gysär

Naturbruksgymnasiet Södra Viken Gysär

Naturbruksskolan Sötåsen gysär

Nicolaiskolan gymnasiesärskola

Nils Holgerssongymnasiet gysär

Njudungsgymnasiet gymnasiesärskola

Nobelgymnasiets gymnasiesärskola

Nordvikskolan gymnasiesärskola

Norrköpings Lärlingsgymnasium Gymnasiesärskola

Norrängsskolan

Novalisgymnasiet gymnasiesärskola

Nuntorp gymnasiesärskola

NVU Brinellskolan gymnasiesärskola

Nyköping Strand Utbildningscentrum – gymnasiesärskola

Nösnäsgymnasiet gymnasiesärskola

Oscarsgymnasiet gymnasiesärskola

Strängnäs gymnasiesärskola

Strömbackaskolan gymnasiesärskola

Sturegymnasiet gymnasiesärskola

Sundlergymnasiet gymnasiesärskola

Svalöfs gymnasiesärskola

Söderportgymnasiets gymnasiesärskola

Tannbergsskolan gymnasiesärskola

Tenhults naturbruksgymnasiesärskola

Tingvallagymnasiets gymnasiesärskola

Tranellska gymnasiesärskola

Trekungagymnasiet gymnasiesärskola

Tullängsgymnasiet gymnasiesärskola

Tyresö gymnasiesärskola

Törnströmska gymnasiesärskola

Uddevalla gymnasiesärskola

Ullvigymnasiet gymnasiesärskola

Uppsala gymnasiesärskola Fyris

Uppsala gymnasiesärskola Jälla

Utsikten, Dals-Eds gymnasiesärskola

Vackstanäsgymnasiet gymnasiesärskola

Vadsbogymnasiets gymnasiesärskola

Valdemarsro gymnasium

Virginska gymnasiet gymnasiesärskola

Viskastrandsgymnasiet gymnasiesärskola

Vreta Utbildningscentrum gymnasiesärskola

Vägga gymnasiesärskola

Välkommaskolan gymnasiesärskola

Västerviks gymnasiesärskola

Västerås Waldorfskola gymnasiesärskola

Västmanlands naturbruksgymnasium gymnasiesärskola

Wendesgymnasiet gymnasiesärskola

Westerlundskas gymnasiesärskola

Widénska gymnasiet gymnasiesärskola

Ådalsskolans gymnasiesärskola

Ållebergsgymnasiet gymnasiesärskola

Älvstrandsgymnasiet gymnasiesärskola

Ängelholms gymnasiesärskola

Öknaskolan gymnasiesärskola

Örnsköldsviks gymnasiesärskola

Östra gymnasiet gymnasiesärskola

Grundskolor och grundsärskolor

Vilka grundskolor, anpassade för ungdomar med NPF och relaterade tillstånd finns det?

 

Informationen nedan gäller alla grundskolor oavsett om de har speciella resursklasser eller specialpedagogiska grupper för elever med NPF och relaterade tillstånd, eller ej.

*Elever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan nå grundskolans kunskapskrav ska enligt skollagen få stöd.

*Man måste inte ha en diagnos för att få särskilt stöd. Skolan får enligt lag därför inte avvakta med att sätta in stöd tills att man väntar in en NPF-utredning. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov, oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

*Skollagen innehåller två nivåer av stöd, ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd”.

Anpassningar ges i första hand och om de inte är tillräckliga ges särskilt stöd.

Anpassningar görs i den vanliga undervisning utan att ett formellt beslut behövs av rektor.

Anpassningar kan dokumenteras i IUP (Individuella utbildningsplanen. Anpassningar skrivs inte i ett ÅP (Åtgärdsprogram), eftersom de inte går att överklaga.

 

Exempel på anpassningar är:
extra tydliga instruktioner
hjälp att sätta igång med uppgifter
digitala hjälpmedel samt andra hjälpmedel för att minska intrycken
enstaka insatser från specialpedagog
osv …

Det särskilda stödet kan däremot ersätta den vanliga undervisningen eller vara ett komplement till den, som beslutas av rektor. Det särskilda stödet dokumenteras i ett så kallat ÅP, som går att överklaga av föräldrar/vårdnadshavare.

 

Exempel på särskilt stöd är:
särskild undervisningsgrupp
regelbundna insatser från specialpedagog
enskild undervisning
anpassad studiegång

 

Nedan följer skolor som gått ut med att de gör anpassningar för elever med NPF. Det finns säkert jättemånga grundskolor som gör detta men som inte skriver något om det på sina hemsidor. Om ni därför vet om någon skola, hör av er till Malin så läggs skolan till på listan. Tack.

Grundskolor (ordinarie) med NPF-anpassning/NPF-grupp

Källbrinksskolan

 • lösningsfokuserat och prestigelöst förhållningssätt
 • strukturstöd såsom anpassningsblanketter
 • generella, såväl som individuella, anpassningar
 • evidensbaserad design – att rum bör inredas efter hur elever beter sig, inte efter hur vuxna vill att de ska bete sig.
 • ståbord, enskilda platser, samlingsmatta, alternativa sittmöbler
 • kapat rum i rummet
 • avskalad miljö som är behaglig för öga, öra och hjärna
 • NPF-råd, där elever samarbetar med pedagoger
 • Resurscentrum, där våra speciallärare
 • Studieverkstad,
 • NPF-säkring

 

Rösjöskolan, Edsberg

 • F-6
 • Utgår från elevers olika behov och sätt att lära
 •  rörelsepauser
 • tillgängliga klassrum
 • alternativa arbetsplatser

 

Klinteskolans ”Hamnen”, Gotland

 • 3-9, särskild undervisningsgrupp

 

Eken skola, Hammarby Sjöstad, Stockholm

 • 7-9
 •  varje klassrum har flexibla möbler och ljuddämpande mattor.

 

Skanör Falsterbo Montessoriskola

 • individanpassning
 • mindre grupper

 

Orion resursverksamhet i Haganässkolan, Älmhult

 • Struktur
 • Särskilt stöd
 • individanpassning

 

 

 

Grundskola med specifika inriktning är mot särskilt begåvade elever

Lugnets skola, Hammarby sjöstad

 

 

Vilka grundskolor specifikt anpassade för elever med AST finns det?

 

Informationen nedan gäller alla grundskolor oavsett om de har speciella resursklasser eller specialpedagogiska grupper för elever med NPF och relaterade tillstånd, eller ej.

*Elever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan nå grundskolans kunskapskrav ska enligt skollagen få stöd.

*Man måste inte ha en diagnos för att få särskilt stöd. Skolan får enligt lag därför inte avvakta med att sätta in stöd tills att man väntar in en NPF-utredning. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov, oavsett om eleven har en diagnos eller inte.

*Skollagen innehåller två nivåer av stöd, ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd”.

Anpassningar ges i första hand och om de inte är tillräckliga ges särskilt stöd.

Anpassningar görs i den vanliga undervisning utan att ett formellt beslut behövs av rektor.

Anpassningar kan dokumenteras i IUP (Individuella utbildningsplanen. Anpassningar skrivs inte i ett ÅP (Åtgärdsprogram), eftersom de inte går att överklaga.

 

Exempel på anpassningar är:
extra tydliga instruktioner
hjälp att sätta igång med uppgifter
digitala hjälpmedel samt andra hjälpmedel för att minska intrycken
enstaka insatser från specialpedagog
osv …

Det särskilda stödet kan däremot ersätta den vanliga undervisningen eller vara ett komplement till den, som beslutas av rektor. Det särskilda stödet dokumenteras i ett så kallat ÅP, som går att överklaga av föräldrar/vårdnadshavare.

 

Exempel på särskilt stöd är:
särskild undervisningsgrupp
regelbundna insatser från specialpedagog
enskild undervisning
anpassad studiegång

 

Nedan följer skolor som gått ut med att de gör anpassningar för elever med NPF. Det finns säkert jättemånga grundskolor som gör detta men som inte skriver något om det på sina hemsidor. Om ni därför vet om någon skola, hör av er till Malin så läggs skolan till på listan. Tack.

Grundskolor (ordinarie) med AST grupp

Silverdalsskolan

 • åldersblandade grupper med få elever
 • resurspedagog

 

Klippans ”Resurs AST” erbjuder elever med AST

 • personal med fördjupad kunskap
 • elevanpassning och flexibilitet
 • individanpassning
 • kommunikationsträning
 • träning av sociala färdigheter.

 

Äppelvillan (1-6) och Olympen Sakura (4-9), Malmö

 • små elevgrupper
 • hög personaltäthet
 • anpassningar i klassrumsmiljön,
 • visuell tydlighet i undervisningen,
 • nära samarbete med vårdnadshavarna och
 • individualiserade scheman, arbetssätt och hjälpmedel.

 

Bräntbergaskolan, Umeå

 • 7-9
 • Små grupper
 • Individanpassning
 • hjälpmedel

 

Vasaskolan, Danderyd

 • 1-6
 • Tydliggörande pedagogik
 • Visuellt stöd
 • Kompetent personal
 • LAB
 • Resurspedagoger

 

Skiljeboskolan, Västerås

 • Särskild undervisningsgrupp med individanpassningar

 

Stadsgårdsskolans ”Herrgården”, Jönköping

 • 7-9
 • I samverkan med BUP, SOC, EHT

 

 

Vilka grundssärkolor finns det?

I kapitel 11 i skollagen står det följande om Grundsärskolan:

*riktar sig till barn som pga intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada inte uppnår grundskolans kunskapskrav.

*9 år (och ett frivilligt 10:e år)

*Egen läroplan (läroplan för grundsärskolan)

*särskild skolform för barn med omfattande kognitiva svårigheter

*inga betyg sätts. Intyg delas ut.

*Erbjuder även träningsskola (paragraf 3 i kapitel 11) (för barn med stora kognitiva svårigheter och som inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning. Där ingår social träning och undervisningen är mer praktiskt lagd).

*Både kommunala skolor och fristående skolor har grundsärskoleklasser. Vissa fristående skolor har enbart grundsärskoleklasser.

*Hemkommunen prövar om barnet har rätt att gå där. Den prövningen består av en psykologisk, en pedagogisk, en social och en medicinsk bedömning. Det framgår i kapitel 7, paragraf 5.

Grundsärskolans undervisning består av följande ämnen eller ämnesområden.

Ämnen:
– bild,
– engelska,
– hem- och konsumentkunskap,
– idrott och hälsa,
– matematik,
– musik,
– naturorienterande ämnen,
– samhällsorienterande ämnen,
– slöjd,
– svenska eller svenska som andraspråk, och
– teknik.

Ämnesområden:
– estetisk verksamhet,
– kommunikation,
– motorik,
– vardagsaktiviteter, och
– verklighetsuppfattning.

Grundsärskolor i Stockholms stad A-Ö

Grundsärskolor i Malmö stad A-Ö

Grundsärskolor i Göteborg stad A-Ö

Här finns en lista i bokstavsordning på grundsärskolor i Sverige

Resursskolor och specialskolor

 

Vilka resursskolor för elever med NPF och relaterade tillstånd finns det?

Information om resursskolor:

 • En särskild skola som tar emot barn som inte klarar av den ordinarie grundskolan.
 • Samma läroplan som grundskolan.
 • Mindre klasser
 • Individanpassad pedagogik
 • Erfaren och kompetent personal, ofta handledare till eleverna
 • Vissa resursskolor specialiserar sig på NPF / AST

I nuläget är många resursskolor på väg att försvinna. Har någon av dessa vi lagt upp, tagits bort/lagts ner, vänligen meddela Malin då, så tar vi bort den. Skriv under namninsamlingen för resursskolornas överlevnad HÄR.

Snitz

 • personal som har kunskaper om NPF.
 • självförtroende växa
 • små klasser
 • reducering av stimuli i den fysiska lärmiljön.
 • Bestämda platser
 • Läxfri
 • Time timers i klassrummen
 • Rum för återhämtning

 

Dibbers skolor – Capellaskolan, Täby

 • F-9
 • Hemklassrum
 • Milda färger
 • LAB (lågaffektivt bemötande)
 • AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)

 

Skolgrunden och Aspdammskolan, Stockholm

 • Småskalighet
 • Pedagogiska hundar
 • individanpassning

 

Kajan Friskola, Uppsala

 • tillämpad beteendeanalys (TBA)

 

Sofiaängens skola, Stockholm

 • 7-9
 •  lugn miljö
 • anpassad pedagogik

 

Magelungen, (flera orter i landet)

 • undervisning i liten grupp
 • individuella upplägg.
 • förstärkt elevhälsa
 • hög lärartäthet

 

Magnetskolan, Upplands Väsby

 • 1-5
 • små grupper
 • tät vuxennärvaro

 

Stiftelsen nya Ängkärrskolan, Solna

 • 5-9
 • Små grupper
 • Resurspedagog
 • Hemklassrum
 • Egen arbetsplats
 • Elevanpassning
 • lektionsstruktur

 

Martinskolan, Farsta

 • F-9
 • Individanpassning
 • Små grupper

 

Nytorpsskolan, Täby (en del av Nytida)

 • 1-9
 • Pedagogisk assistent
 • Små grupper
 • Gott om studierum
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt

 

Tasava skola, Stockholm (en del av Nytida)

 • 7-9
 • Små grupper
 • Dagbehandling
 • Anpassade lokaler
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt

 

Vintertullskolan, Stockholm

 • Små grupper
 • Anpassade lokaler
 • Hög lärartäthet

 

Mellansjö skola, Täby

 • Avskärmade arbetsplatser
 • KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt

 

Blicher skola, Svalöv, Skåne ( en del av Nytida)

 • 6-9
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Tydlig och förutsägbar struktur
 • Klara Elevhälsa

 

Sundbyberg resursskola

 • 4-9
 • Start HT 2022

 

Gotlands resursskola erbjuder barn F-3 på Tjelvarskolan och elever 4-9 på Solbergaskolan

 • tal och språk-klasser

 

Aklejaskolan, Karlskrona

 • små grupper
 • individanpassning
 • 7-9
 • Två inriktningar: en för elever med NPF och en för elever med specifikt AST

 

Resursskolan, Kristianstad

 • särskilt stöd
 • individanpassad undervisning

 

Nyköpings resursskola

 • 4-9
 • Anpassad lärmiljö
 • Extra anpassningar och särskilt stöd

 

Eviaskolan, Hägersten, Västerhaninge, Stockholm

 • 6-9
 • PBS (Positivt beteendestöd)
 • Struktur, tydlighet, förutsägbarhet
 • Individanpassning
 • Kompetent personal
 • Små grupper

 

Resursenhet Videskolan, Uppsala

 • 1-9
 • Kat-Kit
 • Tydlig pedagogik med bild och färgstöd

 

Sofieberg resursenhet, Växjö

 • 1-9
 • LAB
 • Tydlig pedagogik
 • Avskärmade arbetsplatser
 • Individuella scheman
Vilka resursskolor specifikt anpassade för elever med AST finns det?

Information om resursskolor:

 • En särskild skola som tar emot barn som inte klarar av den ordinarie grundskolan.
 • Samma läroplan som grundskolan.
 • Mindre klasser
 • Individanpassad pedagogik
 • Erfaren och kompetent personal, ofta handledare till eleverna
 • Vissa resursskolor specialiserar sig på NPF / AST

I nuläget är många resursskolor på väg att försvinna. Har någon av dessa vi lagt upp, tagits bort/lagts ner, vänligen meddela Malin då, så tar vi bort den. Skriv under namninsamlingen för resursskolornas överlevnad HÄR.

Bobergsskolan, Stockholm

 • Anpassad skolmiljö
 • F-7

 

Helleborusskolan, Täby/Österåker

 • F-9
 • Anpassad skolmiljö
 • Personal med specialkompetens
 • Korttidstillsyn

 

Centrumskolan Kalmar (en del av Nytida)

 • 5-9
 • Kompetent personal
 • KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB
 • Seriesamtal
 • Klara Elevhälsa

 

Pusselbiten, Dalby, Lund

 • 1-6
 • Individanpassning
 • Anpassad skolmiljö
 • Personal med specialkompetens
 • Korttidstillsyn
 • Tydliggörande pedagogik
 • LAB

 

Ingridskolan, Solna

 • 1-9
 • KRAFT:

K – Kunskap och kreativitet
R – Respekt och relation
A – Ansvar och anpassning
F – Förståelse och förnuft
T – Trygghet och tillit

 

Magitaskolan, Stockholm

 • 1-6
 • Pedagogiska skolhundar
 • Anpassade lokaler
 • Individanpassning
 • Små grupper

 

Aklejaskolan, Karlskrona

 • små grupper
 • individanpassning
 • 7-9
 • Två inriktningar: en för elever med NPF och en för elever med specifikt AST

 

Borgen, Trelleborg

 • Samverkan med BUP
 • IUP
 • Tydlig pedagogik
 • Små grupper
 • Kompetent personal
Vilka specialskolor finns det?

Det finns tio statliga specialskolor, fem regionala och fem nationella. De nationella tar emot elever från hela Sverige.

De regionala specialskolorna är till för elever som är döva eller har hörselnedsättning. De är:

Birgittaskolan, Örebro

Kristinaskolan, Härnösand

Manillaskolan, Stockholm

Vänerskolan, Vänersborg

Östervångsskolan, Lund

Tre av de nationella specialskolorna är till för elever med grav språkstörning. De är:

Hällsboskolan, Kungsholmen i Stockholm

Hällsboskolan, Mälarhöjden i Stockholm

Hällsboskolan, Umeå

En nationell specialskola är till för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det är:

Ekeskolan, Örebro

En nationell specialskola är till för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning eller med medfödd dövblindhet. Det är:

Åsbackaskolan, Örebro

Förskolor, specialförskolor, språkförskolor och pedagogiska verksamheter

 

Vilka förskolor för barn med NPF finns det?

Utbudet av förskolor för NPF är inte brett, men dessa nedan har  vi hittat:

Förskolor för barn med NPF

Dibbers skolor – Capellaskolan, Täby

 • F-9
 • För barn med NPF och relaterade tillstånd.

 

Bobergsskolan, Östermalm, Stockholm

 • F-7
 • NPF-anpassad inredning

 

Balder förskola, Norrtälje (en del av Utvecklingspedagogik)

 • För barn med funktionsnedsättningar

 

Lilla Martinskolan, Farsta, Stockholm

 • F-9
 • För barn med NPF

 

Förskolor för barn med specifikt AST

Helleborusskolan, Täby, Österåker

 • F-9
 • Anpassad skolmiljö
 • Personal med specialkompetens

 

Järva VIP, Sollentuna (en del av Nytida)

 • Individanpassning
 • Elevhälsa

 

Marcusskolan, Spånga (en del av Nytida)

 • Individanpassning
 • Elevhälsa
 • KAT-kit: Ett visuellt stöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Förskolan Gläntan, Högdalen, Stockholm (avdelning Delfinen)

 • För barn med AST

 

Nallen, Göteborg

 • För barn med AST

 

 

Förskolor riktade till barn med särskild begåvning (SB är ingen funktionsnedsättning eller diagnos men vi lade till dessa två här för att de ändå har en specifik inriktning.)

Lugnets skola, Hammarby Sjöstad, Stockholm

 • F-6
 • Personal med specialkompetens inom SB

 

Tellusbarn The Rainbow, Kristineberg

 • Personal med specialkompetens inom SB

 

Vilka olika pedagogiska verksamheter finns istället för förskola?

De olika pedagogiska verksamheterna som erbjuds istället för förskola är:

 • ordinarie förskola
 • allmän förskola
 • pedagogisk omsorg / familjedaghem
 • öppen förskola
 • omsorg på obekväm arbetstid.

 

Förskolan

Förskolan har en egen läroplan; Lpfö18. och dess verksamhet ska vara utformad för alla barn utifrån deras behov, funktionsförmåga och förutsättningar, (sid 6-7 samt 19-20). Den är frivillig och riktar sig till barn 1-5 år. När har man rätt till förskola, enligt Skolverket? I skollagen, kapitel 8 står allt man behöver veta om förskolan. Paragraf 9 och 14: Barn som behöver särskilt stöd ska erbjudas plats skyndsamt. Det är förskolechefens/rektors ansvar.

Exempel på särskilt stöd:

 • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
 • En resursperson
 • Stöd av specialpedagog

På  SPSM kan man läsa mer om anpassningar och stöd i förskolan.

 

Allmän förskola

Den är till för barn 3 till 5 år som inte har plats på en förskola eller familjedaghem och innebär 525 avgiftsfria tim / år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning eller familjens situation.

 

Pedagogisk omsorg

Tidigare kallad  familjedaghem, där omsorgen ges av dagbarnvårdare/”dagmamma” i sitt hem. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten men pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola.Det ska finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnens behov.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25, paragrafer: 2, 8, 10

 

Öppen förskola

 • Lära genom lek i pedagogisk miljö
 • Föräldrastöd av pedagoger
 • Möjlighet till sociala anknytningar med andra föräldrar

 

Omsorg på obekväm arbetstid

För de barn som har vårdnadshavare som arbetar på följande tider:

 • vardagar från klockan 18.30 till 06.30
 • lördagar, söndagar och helgdagar.
Vilka språkförskolor finns det?

Språkförskolan tar emot barn med primärt språkstörningar, alltså när det finns enbart språkstörning som diagnos, och inte i kombination med någon annan som autism, hörselnedsättning, utvecklingsstörning.

Språkstörning, även kallad developmental language disorder, (eller DLD) finns hos 2–3 procent av barn, dv s: 10 000 av alla 3–5-åringar i landet.

 

För att barnet ska få gå på språkförskola behövs en remiss från en logogped som utrett barnet.

Språkförskolan erbjuder AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och individuell träning med logoped.

 

Vad är skillnaden på språkstörning och språkförsening?

Språkförsening= barnet har långsammare språkutveckling

Språkstörning= barnet följer inte utvecklingsmönstret, exempelvis:

• Nedsatt språkförståelse

• Nedsatt förmåga att sätta ihop ord till meningar

• Avvikande språkljudsmönster

• Avvikande kommunikationsförmåga

 

Upplands-Bro

Uppsala

Visby

 

Stockholms län

Bifrost, Värmdö

Måsen, Vaxholm

Violen, Sundbyberg

Sverigefinska språkförskolan, Kista

Brage, Sollentuna

Vattmyra, Järfälla

Bromma språkförskola

Bamse språkförskola

Blåvingen, Granen, Botkyrka

Vårängen, Huddinge

Polaris, Blixten, Sundbyberg

Ormsta, Vallentuna

Penseln, Åkersberga

 

Uppåt landet

Gomorronsol, Skellefteå

Språkskolan, Umeå

Förskolan Rymdens avdelning ”Kuben”, Umeå

Ugglan, Gävle

Lycksele

 

 

Nedåt landet

Bronsåldersgatan 90, Göteborg

Sjögården, Kristianstad

Hässleholms språkförskola

Ljungby

 

 

 

 

Vilka specialförskolor finns det?

För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar, finns ett antal specialförskolor med olika inriktningar.

Stockholm

Järva VIP, Sollentuna, Stockholm (en del av Nytida)

 • Individanpassning för IF (intellektuell funktionsnedsättning) och AST
 • Elevhälsa

 

Dibbers skolor – Snäckbacken, Sollentuna, Stockholm

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • rörelsehinder
 • epilepsi
 • hörsel- och synnedsättning.

 

Reimers specialförskola, Södermalm, Stockholm

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • rörelsehinder
 • epilepsi
 • hörsel- och synnedsättning.

 

Storvretsskolan specialförskola, Botkyrka, Stockholm

Förskolan Gläntan, Högdalen avdelning Delfinen

 • För barn med autism

 

Solfjädern, Nacka, Stockholm

 • För barn med flerfunktionsnedsättning

 

Sländan, Snättringe i Huddinge, Stockholm

 • För barn med flerfunktionsnedsättning

 

 

Göteborg 

Broströmsgårdens specialförskola

 • För barn med flerfunktionsnedsättning

 

Arves Marias specialförskola

 • För barn med flerfunktionsnedsättning

 

Stegen

 • För barn med rörelsehinder (här erbjuds konduktiv pedagogik (specialpedagogik för barn med rörelsehinder, som CP).

 

Bronsåldersgatan 27

 • För barn med hörselnedsättning

 

Nallen

 • För barn med autism

 

 

Malmö

Brandvaktens förskola

 • För barn med flerfunktionsnedsättning

 

Korrebäckens förskola

 • För barn med och utan fysiska/psykiska funktionsnedsättningar.

 

Motettens förskola

 • För barn med hörselnedsättning

 

 

Umeå

Förskolan Hagas avdelning ”Snäckan”

 • För barn med hörselnedsättning.
 • Lokaler med ljuddämpande material, hörslinga och annan teknisk utrustning.
 • En tvåspråkig miljö där personalen skiftar mellan teckenspråk, tal och tal med tecken som stöd utifrån individen och situationen.
FÖRELÄSNING OM NPF – Skola och Vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare och vill gå på föreläsning och få mer NPF-kunskap? Eller vill du tipsa skolan om NPF-kunskap? Då kan de få en skräddarsydd föreläsning till sitt lärarteam.
Läs mer om ett exempel på föreläsning för vårdnadshavare här»

 

Lyssna på podd nr 67 hos Funka med ADHD

Pin It on Pinterest

Share This