Här kommer den bästa listan i världen. Den struntar i var du kommer ifrån, om du har en liten eller stor familj, om du har en diagnos eller inte. En lista som tar hänsyn till alla barn.

BARNKONVENTIONEN

– några exempel följer nedan, från Unicefs kortversion. unicef

1 Ett barn är varje människa under 18 år.

2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7 Varje barn har rätt till ett eget namn, ett medborgarskap och att känna till sitt ursprung. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

14 Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.

16 Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

23 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

Läs resten av texten på Unicefs sida»

bk-box-sv2

TIPS!

Om du jobbar med barn så finns det en box med ”jag-stärkande” kort med barnkonvention. De hittar du här»

 

—————————-
Förtydligande av punkt nummer 23:
• Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
• Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.
• Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.
• Konventionsstaterna skall i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av lämplig information på området för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell behandling av handikappade barn, innefattande spridning av och tillgång till information om habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för konventionsstater att förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet på dessa områden. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
Texten är från Unicefs hemsida om barnkonventionen.

Pin It on Pinterest

Share This