Snart kommer betygen – här kan du lusläsa vad man har rätt till om man har en funktionsnedsättning. Se till att höra av dig till lärare och rektor inom den närmsta veckan, så att de faktiskt kan hjälpa till med det här – och ge dig inte!
/kram

3 kap. 5 a § Stöd i form av extra anpassningar
Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.
Det krävs inget formellt beslut för att detta stöd ska ges

Skollagen 15 kap 26 §
Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig naturoch som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.

JÄTTEBRA länkar hittar du här:

https://www.spsm.se/globalassets/dokument/konferensdokumentation/innehall-och-ahorarkopior-fran-forelasningar/elever-med-funktionsnedsattning_roger_persson_helena_carlsson.pdf

http://attention.se/wp-content/uploads/2015/10/skola_skrift_skolguiden.pdf

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/kan-man-anvanda-sig-av-pysparagrafen-vid-betygssattning-aven-om-eleven-inte-har-en-diagnos/

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/kan-man-tillampa-undantagsbestammelsen-for-alla-delar-av-kunskapskraven/

————–
Det här är pys-paragrafen

• Lärare får göra undantag från enstaka delar i ett kunskapskrav om det finns särskilda skäl för det. Det kan vara en funktionsnedsättning eller personliga förhållanden som är varaktiga. Undantagsbestämmelsen ska inte användas i stället för anpassad undervisning eller särskilt stöd.

• Läraren bestämmer när undantagsbestämmelsen ska användas. Läraren bör samråda med rektor. Skolan kan inte kräva att eleven har en diagnos. Eleven ska känna till undantaget men det står inte i betyget.

• Exakt vad som är enstaka delar av ett krav går inte att säga. Det handlar om en liten del av ett ämne. Några exempel finns på Skolverkets hemsida. Eleven kan undantas från samma del av ett kunskapskrav i flera betygssteg och i flera ämnen.

• Bestämmelsen gäller i grundskolan, gymnasieskolan och i vuxenutbildning. I särskolan gäller den andra funktionsnedsättningar än utvecklingsstörning.

https://specialpedagogik.se/pys-lagom/
—————————–

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/elever-med-funktionsnedsattning

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/pysparagrafen

 

Pin It on Pinterest

Share This