Jag blir verkligen provocerad varje gång jag ser boken som säger att ADHD inte finns.
Jag välkomnar debatt, jag välkomnar kritik men inte när den är enfaldig, helfel, elak och bara dum.

ADHD-symtom kan kännas igen och finnas hos många människor men att:
(jag ger bara några korta exempel här, alla ADHD-kriterier kommer längst ned på sidan)
vara glömsk då och då
ha ett utbrott ibland
göra slarvfel ibland
inte vilja göra vissa saker ibland
prata ”för mycket”
är inte ADHD. Gemene man kan lätt känna igen sig i dessa punkter. och fler därtill som finns i ADHD-kriterierna. Men om du ALLTID har dessa problem, om du inte klarar av din vardag på grund av dessa, då är det en funktionsnedsättning. Att ha ADHD skapar mycket problem som man behöver behandling och förståelse för. Både från sig själv och från omgivningen.

På Riksförbundet Attentions hemsida finns det jättebra artiklar – jag länkar dem här så att du inte missar dem.
Länk till artikel på Riksförbundet Attention»

Länk till forskning om biologiska markörer vid ADHD»

Länk till forskning om biologiska markörer vid Autism»

Uppmaning! Ladda ned denna bild – och så fort du ser bokomslaget där det står tvärtom – så lägger du in denna istället. Du behöver inte skriva något, tagga någon eller något, bara gört! Det vore väl fantastiskt om bokomslaget till slut inte syntes bland alla dessa istället.

Med vänliga hyperhälsningar

MrsHyper
/Jessica Stigdotter Axberg
————————————————–

Kriterier för ADHD
Kriterier för diagnosen återfinns alltså i den diagnostiska manualen DSM-5, femte reviderade versionen. Nedanstående beskrivning av ADHD bygger på kriterierna i denna
version. Diagnoskriterierna omfattar 9 symtom på ouppmärksamhet och 9 på hyperaktivitet och impulsivitet.

ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form
Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller enbart punkt 1, alltså har minst sex respektive fem av nio symtom på uppmärksamhetssvårigheter men inte lika många eller inga symtom på hyperaktivitet.
Personen:
a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter
b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar
c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna)
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel skolarbete eller läxor)
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (till exempel leksaker, läxmaterial, pennor, böcker och verktyg)
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli
i) är ofta glömsk i det dagliga livet.

ADHD, huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form
Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller enbart punkt 2, alltså har minst sex respektive fem av nio symtom på hyperaktivitet och impulsivitet, men inte lika många eller inga symtom på uppmärksamhetssvårigheter.
Personen:
a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still
b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats under en längre stund
c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet)
d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla
e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”
f) pratar ofta överdrivet mycket
g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt
h) har ofta svårt vänta på sin tur
i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar).

Adhd, kombinerad form
Barnet eller den vuxne har symtom som uppfyller både punkt 1 och 2, alltså har minst sex respektive fem av nio symtom på både uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet och impulsivitet.

För att diagnosen ADHD ska vara uppfylld för ett barn eller en ungdom upp till och med 16 år krävs enligt DSM-5 att det föreligger:
1. minst sex av de nio symtomen på ouppmärksamhet
och/eller
2. minst sex av de nio symtomen på hyperaktivitet och impulsivitet.
Om det rör sig om ungdomar från 17 år och vuxna är antalet symtom som ska vara uppfyllda fem i stället för sex.

Dessutom krävs följande:
• Symtomen har funnits sedan sex månader tillbaka på ett sätt som avviker från den förväntade utvecklingsnivån.
• Symtomen har funnits före 12 års ålder.
• Symtomen kan ses i minst två miljöer (till exempel hem och fritid respektive förskola, skola eller arbetsliv).
• Det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller försämrar kvaliteten i barnets eller den vuxnes sociala fungerande och prestationer i skola respektive arbetsliv.

Referens: Socialstyrelsens ”Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd”, Artikelnr 2014-10-42 ISBN 978-91-7555-229-3

 

Pin It on Pinterest

Share This