Så lyder rubriken på regeringens hemsida.

Skolverket och SPSM har fått i uppdrag att stärka stödet i skolan vad gäller barn med NPF. Från och med denna månad ska elevhälsoarbetet stärkas i skollagen. I utredningen

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) konstaterades flera utvecklingsbehov, t ex att många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. Anledningen till det är att eleverna inte fått det stöd de behöver för att klara skolarbetet med rätt anpassningar och stöd samt att personalen ska få mer fortbildning i specialpedagogik.

Elevhälsoarbetet ska härmed förtydligas i följande områden:

  • Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal.
  • Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete.
  • Vid behov ska elevhälsan samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det handlar om tydliga rutiner, studiero och delaktighet. Det är inga nya ingredienser. Den summan som tilldelats känns dessvärre lite liten, eftersom det enda som skulle lösa problemet är fler vuxna: speciallärare, specialpedagoger, kurator, extra mentorer, rastvärdar, elevassistenter, resurspersoner samt en tillgänglig lärmiljö, det vill säga fler mindre rum. Allt detta kostar mycket pengar. Mer än vad politikerna verkar förstå. Men vi på MrsHyper hoppas nu verkligen att detta ska synas på golvet och inte bara på pappret.

Pin It on Pinterest

Share This