Vuxna tänker många gånger att barn har koncentrationssvårigheter eller är glömskt eller trött. I stället måste vi tänka att det kan bero på språksvårigheter.

Julia arbetar som logoped och delar här med sig till MrsHyper både vad vårdnadshavare och pedagoger kan göra för barn som har språkstörning. Vi tackar ödmjukt för hennes generositet och hoppas våra följare kan dra nytta av det.

Om man inte får rätt stöd eller språkstörningen inte upptäcks så finns en risk för skolmisslyckanden, psykisk ohälsa och utanförskap. Därför är det viktigt med kunskap om språkstörning, både vad det är men också hur vi kan upptäcka det och hur vi kan arbeta med språklig tillgänglighet.

”Beroende på hur gammal man är och vilka sorts språkliga svårigheter man har, så upptäcks språkstörningen på olika sätt”, berättar Julia. ”Men många gånger tänker vi att barnen är glömska, trötta eller ouppmärksamma/okoncentrerade istället för att tänka att det beror på språket”, tillägger hon.

 

Exempel på svårigheter som man kan vara uppmärksam på i skolan:

 • Svårigheter att sammanhängande och förståeligt berätta
 • Fler grammatiska fel i tal än jämnåriga
 • Svårt att följa längre instruktioner
 • Pratar mycket men anpassar sig inte till lyssnaren
 • Svårigheter med socialt samspel och lek
 • Långsam läs- och skrivutveckling
 • Brister i ordförrådet eller tydliga ordåtkomstsvårigheter
 • Nedsatt läsförståelse och svårt att uttrycka sig korrekt skriftligt
 • Svårigheter att uttrycka tankar begripligt och med röd tråd, t.ex. i berättande eller argumenterande
 • Svårt att ställa specifika frågor
 • Svårigheter med bildliga uttryck och vitsar, ironi, sådant som är “mellan raderna”

 

”Tydliggörande arbetssätt, stöttande omgivning och visuellt stöd är viktiga faktorer för att minska på problemen”, berättar Julia för oss.

Julia anser att den språkliga förmågan kan utvecklas och stärkas med rätt stöd och insatser om man får stöd i att hitta strategier, anpassningar och verktyg för att få lyckas och få vara delaktig.

En språkstörning finns kvar hela livet men som vuxen märks det oftast inte på samma sätt för man har utvecklat sin språkförmåga men framförallt för att man har hittat strategier som underlättar och stärker. En språkstörning är oftast (ännu mer) mer ”dold” hos vuxna.

 

Julia 5 bästa tips till vårdnadshavare som har barn med språkstörning

 1. Läs olika sorters böcker tillsammans, prata om det ni läser och ”sätt ord” på vad du tänker och reflekterar kring under läsningen.
 2. Upprepa och bekräfta det barnet säger, använd passiv korrigering, att upprepa med korrekt grammatik, uttal eller längre mening som ett sätt att ”modella” språk
 3. Säg samma sak på flera olika sätt. Barn med språkstörning behöver både mer repetition men även mer variation för att underlätta språkförståelse och inlärning.
 4. Benämn och sätt ord på saker och det som händer. Man kan nästan tänka att man är en sportkommentator i radio – fast man inte pratar lika snabbt utan hellre lite långsammare taltempo. Kommentera och benämn!
 5. Ha roligt tillsammans! Lek och busa. Språket utvecklas i samspel, samtal och lek.

Julias 5 bästa övningar till elever med språkstörning:

 1. Öva på berättande med hjälp av berättelsestruktur. Läs tillsammans och återberätta med hjälp av bilder från boken. Berätta till sekvensbilder eller återberätta korta videoklipp.
 2. Öva på att jämföra och se likheter/skillnader mellan ord, begrepp och företeelser. Börja med vardagliga föremål innan man kan göra det med mer abstrakta ord och begrepp.
 3. Förklara och beskriva ord på olika sätt, relatera ord till varandra, göra tankekartor kring ord, skriv, rita, använd i meningar. Utforska ord som de fantastiska skatter och möjligheter som de faktiskt är – när vi kan använda och förstå dem.
 4. Öva på och prata om olika strategier och knep för att lära sig saker och hur språket fungerar, att utveckla metakognitiva och metalingvistiska förmågor är viktigt! Öva tillsammans på att synliggöra ”HUR:et” i t.ex olika uppgifter.
 5. Arbeta med och öva på strategier för läsförståelse.

 

/Julia

http://logopedjulia.se

 

Pin It on Pinterest

Share This